کلیک کنید

هدف ما انتخاب بهترین هاست

در این بخش معرفی گالری مارینا می باشد در این بخش معرفی گالری مارینا می باشد در این بخش معرفی گالری مارینا می باشد


در این بخش معرفی گالری مارینا می باشددر این بخش معرفی گالری مارینا می باشددر این بخش معرفی گالری مارینا می باشددر این بخش معرفی گالری مارینا می باشددر این بخش معرفی گالری مارینا می باشد

شعار ويژه در این بخش قرار می گیرد.

محصولات مارینا


 • محصولات جدید مارینا

  off 10%


  *محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
  • محصولات جدید مارینا

   محصولات مارینا


   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
  • محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا


   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
 • محصولات جدید مارینا  محصولات جدید مارینا

  محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


  محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


  محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


  محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا™محصولات جدید مارینا
 • محصولات جدید مارینا

  • محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا
   محصولات جدید مارینا


   محصولات جدید مارینا

  • محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
  • محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا


   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا

  • محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینا

   محصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینامحصولات جدید مارینا
 • محصولات

  • محصولات

   محصولاتمحصولاتمحصولات

   محصولاتمحصولاتمحصولاتمحصولاتمح صولاتمحصولاتمحص ولاتمحصولاتمحصو لاتمحصو لاتمحصول اتمحصولات


   محصولاتمحصولاتمحصولاتمحصولات محصولاتمحصولات

  • محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
اشتراک
Share on Facebook Share on Twitter
 • توضیحات
  توضیحات
  توضیحات

  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

  توضیحات توضیحات
  • توضیحات

   توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
  • توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
 • توضیحات توضیحات
  تیتر توضیحات  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
 • توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات
  • توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات


   توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات

   توضیحات


 • توضیحات

  TREATMENT
  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
اشتراک
Share on Facebook Share on Twitter
 • TIGI Hair Reborn - A Journey of Awakening for Weak, Damaged, Hair


  تیتر توضیحات

  توضیحات توضیحات
  توضیحات

  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
  • توضیحات

   توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
   ** توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   FRAGRANCE EXPERIENCE • توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات


  توضیحات توضیحات توضیحات

 • توضیحات

  DAILY CARE
  • توضیحات

   توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
 • توضیحات

  • توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات


   توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
اشتراک
Share on Facebook Share on Twitter
 • تیتر مربوط به بخش محصولات می باشد.
  تیتر مربوط به بخش محصولات می باشد.

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
  • محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات

  • محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات

  • محصولات محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات
  • محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

   محصولات

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

  • محصولات محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
  • محصولات

   محصولات

   محصولات

   محصولات

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

  • محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
  • محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات

  • محصولات

   محصولات محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات

  • محصولات

   محصولات

   محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات محصولات
  • توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

  • توضیحات

   توضیحات

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
اشتراک
Share on Facebook Share on Twitter

جدیدترین محصولات مارینا

نگاهی به محصولات

 • عطر
 • آرایشی
 • بهداشتی
 • عینک
 • زیورآلات
  • CH Sublime
  • Tomford
  • Armani Prive
  • Black Afgano
  • CK for women
  • Roberto Cavalli
  • Tomford
  • CliniQue
  • Mac
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
  • Tomford
 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

 • عنوان نوع محصول

  مشخصات

  جنسیت: زنانه | نوع عطر: Eau De Perfume | بو: ملايم و شيرين | فصل: چهارفصل

  خلاصه

  سرگرم کننده و جذاب

  توضیحات

  عطری با رایحه بسیار اغوا کننده، احساس برانگیز و کاملا زنانه است که آنرا سرگرم کننده، جذاب و تا حدودی مرموز می دانند. ترکیبات این عطر الهام گرفته از تلفیق رایحه های قدیمی قرن بیستم و مدرنیته می باشد. CH Sublime عطری کاریزماتیک و با دنیایی از رمز و راز، که آنرا خاص تر کرده است. این عطر محصول سال 2013 بوده و نوع جدید و الهام گرفته از عطر قدیمی Ch می باشد.

  رایحه اولیه:

  ترنج- گلهای خاص

  رایحه میانی:

  ارکیده- رز

  رایحه اصلی:

  چرم- نعناع هندی- عنبر- خزه

ارتباط با ما

آدرس ما : بلوار ستارخان ، جنب بانک تجارت

تلفن : 6490794 / فکس : 6490793
Copyright 2013 marina All Rights Reserved. Powerd By FANA